شک دارم به ترانه‌ای که زندانی و زندان‌بان با هم زمزمه کنند

 

حسین پناهی