زندگی تنها چیزی است که هیچ کس از آن زنده بیرون نخواهد رفت!

Life is the only thing you can't get out of alive. - Unknown