خورشید جاودانه می‌درخشد در مدار خویش
مائیم که پا جای پای خود می‌نهیم و غروب می‌کنیم
هر پسین

 

حسین پناهی