ببینید بدون شما چه چیزی ممکن بود هرگز به چشم نیاید؛ کاری کنید آن چیز دیده شود.

Make visible what, without you, might perhaps never have been seen. - Robert Bresson