در عبور از زمستان‌های زندگی،

صدای تو شالی ست

که دور شانه‌های من می‌پیچد!

و لب‌هایت

مسیر کافه‌های پاریس را نشان می‌دهند