فردا که از خانه بیرون بیایی
باران بند آمده است
و تصویرت در چال‌آب‌های کوچکِ خیابان
انعکاسِ تاج‌محل را
در حوضِ مرمرش کم‌رنگ می‌کند

 

یغما گلرویی