اگر آنچه را از آن می هراسی انجام ندهی، آن ترس بر تو مسلط خواهد شد.

If you do not do the thing you fear, the fear controls you. - Brian Tracy