خلخالی از بوسه می‌بستم به پایت

اگر اینجا بودی

و طعم تازه می‌گرفت زندگی‌ام

با دو شاه بلوط چشمانت ...