گو شمع بمیر و مه فرو شو که مرا

آن شب که تو در کنار باشی روزست

 

سعدی