صبر بر جور رقیبت چه کنم گر نکنم

همه دانند که در صحبت گل خاری هست

...

 

من از این دلق مُرَقَع به درآیم روزی

تا همه خلق بدانند که زُناری هست

 ...

عشق سعدی نه حدیثیست که پنهان ماند

داستانیست که بر هر سر بازاری هست

 

سعدی