تنها چیزی که ما واقعاً با آن آشنا هستیم شور و احساسات دیگران است و آنچه درباره‌ی خودمان می‌توانیم کشف کنیم تنها از طریق دیگران قابل تحصیل است.

It is only with the passions of others that we are ever really familiar, and what we come to discover about our own can only be learned from them. - Marcel Proust