با اطمینان در مسیر رویاهایت گام بردار ... آن گونه که آرزویش را داشتی زندگی کن.

Go confidently in the direction of your dreams... Live the life you have imagined. - Henry David Thoreau