نوروز منی تو
با جان نو خریده به دیدارت می‌دوم

 

شمس لنگرودی