یک زمانی بود آدم‌ها خیال می‌کردند یک گنجشک برای تمام آسمان بس است. چه آرزوی کوچکی داشتند. آدم‌هایی پیدا می‌شدند که تمام عمر عاشق می‌ماندند. چه حوصله‌ای. خوشابه حال ما که با چند قدم از روی همه چیز رد می‌شویم.