نـور می‌بـیـنم و می‌رویـم و می‌بـالم شـاد
شاخه می‌گـستـرم و بـیـم ز پـائـیـزم نـیست

 

فریدون مشیری