شاید زندگی آن بزمی نباشد که آرزویش را داشتیم، اما حالا که اینجاییم باید پای کوبی کنیم.

Life may not be the party we hoped for, but while we're here we should dance. - Unknown