انگار که یک کوه سفر کرده از این دشت

اینقدر که خالی شده بعد از تو جهانم

فاضل نظری