کاش از پشتِ این دریچه‌ی بسته
دستِ کم صدای کسی از کوچه می‌آمد
می‌آمد و می‌پرسید
چرا دلت پُر و دستت خالی و
سیگارِ آخرت ... خاموش است؟

 

سید علی صالحی