بی تو می‌رفتم، می‌رفتم، تنها، تنها
و صبوریِ مرا
کوه تحسین می‌کرد

 

حمید مصدق