وقتی آواز درختان تبر خورده‌ی باغ

در فضا می‌پیچید

از تو می‌پرسیدم:

«به کجا باید رفت؟»

 

حمید مصدق