من تفأل زده‌ام
من مسیر بغل کردنت را
پشت در خانه‌ات تمرین کرده‌ام
وقتی خانه نبودی

 

مهدیه لطیفی