گم شده‌ای
راس ساعت دو صفر و دو صفر دقیقه
که پیدا شوی شاید...


نگرانی‌ام از نیمه شب است و سرما
و تابلوهایی که نکند با باد چرخیده باشند

 

مهدیه لطیفی