کافی بود کمی
فقط کمی
پنجره را باز کنی...!
زندگی

از پنجره‌های بسته رد نمی‌شود

 

مهدیه لطیفی