بهار...
از نامه‌های عاشقانه‌ی من و تو
شکل می‌گیرد...

«دوستت دارم»
و پایان سطر نقطه‌ای نمی‌گذارم.

 

نزار قبانی