نامه هایت در صندوق پستی من
کبوترانی خانگی‌اند
بی تاب خفتن در دست‌هایم!
یاس‌هایی سفیدند!
به خاطر سفیدی یاس‌ها از تو ممنونم!