بانوی من!
آرزو دارم
در روزگاری دیگری دوستت می‌داشتم.
روزگاری مهربان‌تر، شاعرانه‌تر
روزگاری که
شمیم کتاب، شمیم یاسمن
و شمیم آزادی را
بیشتر حس می‌کرد.