من لالم

و تن تو

تمامِ زبان‌ها را می‌فهمد.

 

نزار قبانی