آن گاه که زندگی صد دلیل برای گریه کردن برایت می آورد، به زندگی نشان بده که هزار دلیل برای لبخند زدن داری.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have thousands reasons to smile. - Unknown