پس ِ پشت ِ‌مردمکان‌ات

فریاد کدام زندانی ست

که آزادی را

به لبان برآماسیده

گل سرخی پرتاب می کند؟

 

احمد شاملو