پر پرواز ندارم

اما

دلی دارم و حسرت درناها

و به هنگامی که مرغان مهاجر

در دریاچه‌ی ماهتاب

پارو می‌کشند

خوشا رها کردن و رفتن

 

احمد شاملو