نمی‌توانید به کسی چیزی بیاموزید؛ تنها می‌توانید به او کمک کنید آن چیز را در درون خود بیابد.

You cannot teach a man anything; you can only help him find it within himself. - Galileo Galilei