[درباره تولید آثار هنری] پیشنهاد دادن یعنی آفریدن؛ توصیف کردن یعنی تباه ساختن.

To suggest is to create; to describe is to destroy. - Robert Doisneau