در یک دنیای دیوانه تنها دیوانگانند که عاقلند.

In a mad world, only the mad are sane. - Akira Kurosawa