ما به عنوان موجوداتی اجتماعی چشممان در زندگی به بازتاب خودمان است، اما از صاف بودن آبی که در آن تصویر خود را می‌بینیم اطمینان نداریم.

As social beings we live with our eyes upon our reflection, but have no assurance of the tranquillity of the waters in which we see it. - Charles Horton Cooley