دست کشیدن از تحسین نشانه‌ی تنزل و زوال است.

To cease to admire is a proof of deterioration. - Charles Horton Cooley