مصلحت‌اندیشی و سازش ابزارهایی ضروری هستند، اما هر انسانی باید غایتی بیرون از دایره مصلحت‌اندیشی داشته باشد، غایتی که درباره آن حاضر به سازش نباشد.

Prudence and compromise are necessary means, but every man should have an impudent end which he will not compromise. - Charles Horton Cooley