مشکل این نیست که جانی خواندن بلد نیست. مشکل حتی این نیست که جانی فکر کردن بلد نیست. مشکل این است که جانی نمی‌داند فکر کردن چی هست؛ او فکر کردن را با یک چیز دیگر عوضی می‌گیرد: با احساس کردن.

The problem isn't that Johnny can't read. The problem isn't even that Johnny can't think. The problem is that Johnny doesn't know what thinking is; he confuses it with feeling. - Thomas Sowell