مصیبت این است که بعضی مردم وقتی می‌گویند چیزی را دوست ندارند، بلافاصله پشت‌بندش می‌گویند دولت باید آن را قدغن کند. وقتی مسیرتان این است، توقع نداشته باشید آزادی خیلی دوام بیاورد.

What is ominous is the ease with which some people go from saying that they don't like something to saying that the government should forbid it. When you go down that road, don't expect freedom to survive very long. - Thomas Sowell