حجم زیادی از آنچه «آموزش و تحصیلات» خوانده می‌شود چیزی است شبیه یک نوع فاصله‌اندازیِ پرهزینه میان انسان‌ها و واقعیت.

Too much of what is called 'education' is little more than an expensive isolation from reality. - Thomas Sowell