آنچه به انسان خلاق انگیزه می‌دهد میلِ دستیابی به موفقیت است، نه میلِ شکست دادن دیگران.

A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others. - Ayn Rand