آموزش باید با حلِ تضادِ دانش‌آموز-آموزگار آغاز شود، با آشتی دادن دو قطبِ این تضاد، به گونه‌ای که هر دو قطب در آنِ واحد هم آموزگار باشند هم دانش‌آموز.

Education must begin with the solution of the student-teacher contradiction, by reconciling the poles of the contradiction so that both are simultaneously teachers and students. - Paulo Freire