در زندگی به وقت انتخاب کردن، خود زندگی را فراموش مکن.

When making your choice in life, do not neglect to live. - Samuel Johnson