شهامت دنبال کردن ندای قلب و شهود درون خود را داشته باشید. آنها از قبل متوجه شده‌اند که واقعاً می‌خواهید از خودتان چه بسازید. همه چیزهای دیگر در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. - Steve Jobs