یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که مردم مرتکب می‌شوند این است که می‌خواهند علاقه‌ای را بر خود تحمیل کنند. شما شور و اشتیاق‌هایتان را انتخاب نمی‌کنید؛ شور و اشتیاق‌هایتان شما را انتخاب می‌کنند.

One of the huge mistakes people make is that they try to force an interest on themselves. You don't choose your passions; your passions choose you. - Jeff Bezos, CEO of Amazon