به آینده بنگر، چون آنجا جایی است که بقیه عمرت را در آن سپری خواهی کرد.

Look to the future, because that is where you'll spend the rest of your life. - George Burns