برای موفق شدن، اشتیاقت به پیروزی باید بیشتر از ترست از شکست باشد.

In order to succeed, your desire for success should be greater than your fear of failure. - Bill Cosby