آن چنان خوب باش که نتوانند نادیده‌ات بگیرند.

Be so good they can't ignore you. - Steve Martin