به شما تنها به اندازه یک جرقه دیوانگی داده‌اند. نباید آن را از کف بدهید.

You're only given a little spark of madness. You mustn't lose it.  - Robin Williams