شادی را در درون بیاب و شادی درد را می‌سوزاند.

Find a place inside where there's joy, and the joy will burn out the pain. - Joseph Campbell