اما کودکی‌ای که به درازا بکشد، نمی‌تواند همان سرزمین پریانی که بود باقی بماند. چنین وضعیتی جهنم می‌شود.   

But childhood prolonged, cannot remain a fairyland. It becomes a hell. - Louise Bogan